Privacy beleid

Privacyverklaring Tourdion vzw1

Versie 1-8-2019Tourdion vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Tourdion vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

 2. verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 3. vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 4. passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 5. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 6. op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Tourdion vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
 

   Tourdion vzw,
    Holsbeekssesteenweg 100,
    3010 Kessel-Lo
    info@tourdion.be   tourdion.koor@gmail.com


Waarom verwerken wij persoonsgegevens


Uw persoonsgegevens worden door Tourdion vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden, we onderscheiden 2 doelgroepen:


Leden Tourdion

om lid te worden van Tourdion vzw; (organisatie)

 1. voor de organisatie van en het versturen van uitnodigingen voor repetities, opleidingen, vormingen, optredens en andere activiteiten door onszelf of onze koepel Koor&Stem;

 2. het genereren van adressenlijsten en fotolijsten ter info aan de leden;

 3. het inschrijven en verzekeren bij Koor&Stem;

 4. het geanonimiseerd rapporteren aan subsidiërende overheden;

 5. voor analysedoeleinden zodat we ons aanbod optimaal kunnen afstemmen;

 6. berichtgeving van bijzondere activiteiten of gebeurtenissen bij leden (geboortes, overlijdens, ...)

Vrienden Tourdion

Het versturen van uitnodigingen voor de concerten / nieuwsbrieven aan de vrienden van Tourdion, dit zijn alle ex-leden en personen die via de website een kaart besteld of info gevraagd hebben.


Welke persoonsgegevens houden we bij


We verzamelen enkel persoonsgegevens die uzelf aan ons meedeelt bij inschrijving. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
Voor de bovenstaande doelstellingen registreren en verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 1. Leden Tourdion: Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail-adres, stemgroep, functie in het koor, betaling lidgeld, pasfoto

 2. Vrienden Tourdion: enkel email-adres


Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het registreren en verzekeren bij Koor&Stem en voor het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, mailhosting, ...).
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven.


Bewaartermijn


Tourdion vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
De persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.
De persoonsgegevens worden bijgehouden in Access op de harde schijf van de ledenadministratie. Van hieruit worden adressenlijsten en fotolijsten per concert in een pdf-formaat aangemaakt en ter inzage gedeeld op het voor het publiek afgeschermd deel van de website. Na het concert worden de adressenlijst en de fotolijst gewist en vervangen door nieuwe lijsten.
Emails worden vanuit het gmail-account verstuurd naar de groep ‘leden’ of de groep ‘stemgroep’, altijd in Blind Copy. De toegang tot het gmail-account is enkel mogelijk met kennis van de login en het passwoord. Enkel de verantwoordelijke ledenadministratie, de voorzitter en de websitebeheerder kennen de login en het passwoord.
De email-adressen van de Vrienden van Tourdion zijn enkel te vinden binnen het gmail-account contactgroep ‘Vrienden Tourdion’. Bij de uitnodiging voor een volgende concert zullen de gecontacteerden de kans krijgen hun email-adres te laten wissen.


Foto’s en video’s


Het is mogelijk dat er sfeerfoto’s en -video’s worden genomen die wij kunnen gebruiken voor verslaggeving in onze gedrukte of online communicatiekanalen. Voor gerichte beelden wordt vooraf toestemming gevraagd (bv. door te vragen te poseren). Als u nadien toch bezwaar hebt tegen het gebruik van dit beeldmateriaal, neemt u contact met ons op. We zullen dan de foto of het filmpje zo snel mogelijk verwijderen.


Uw rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan.


Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:
   Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
   Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

   commission@privacycommission.be


Wijziging privacy statement


Tourdion VZW kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

___________________________________________________________

 1 Bron: https://scwitch.be/toolkit/#gdpr-privacywetgeving